"ከም ቀደም  ይመስለክን ውሕጅ ይወስደክን"
ምስላ ቀዳሞት ወለዲ።

ወለድና፣ ድሕሪ ነዊሕ ተመኲሮን ትዕግስትን፣ እንተ ብፍላጥ እንተ ብዘይ ፍላጥ ንዘጋጥሞም ዝነበረ ብግሉጽን ብረቂቕን ንምስትብሃሉ ዘጸግም ምትላላትን ምድንጋራትን ምስ ነቑሑሉ፣ ጸላኢኦምን ፈታዊኦምን ምስ ኣለለዩን፣ ብንቕሓት ሓደ ኮይኖም ያዕ ንበሎ ምስ በሉ ዝተመሰለ ምስላ እዩ።
 
ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ምዑታት ተቓለስቲ መላእ ህዝብታት ኤርትራ!!!

ኣብዚ ተሃዋሲ መድረኽ ቃልሲ ህዝብታት ኤርትራ ነዚ ምስላ እዚ ዘምረጸኒ ቀንዲ ምኽንያት ኩልና ከም እንፈልጦ ብታሪኽ ዝተማሃርናዮ ዘይኮነስ ህዝብታትና ኣብ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ደቒቕን ሰዓትን መዓልትን ብመከራ እናነበረ፣ መዓስ ኮን እፎይ ኢለ ዝሓደረላ ሃገር ትህልወኒ እንዳበለ ለይትን ቀትርን ከብዱ ሓቝፉ ዝቝዝምን ዝሳቐን ዘሎ ሕብረተሰብ ምዃኑ ግደፍዶ ንዓና ንወገኑ፣ መላእ ሕብረተሰብ ዓለም ፈሊጥዎ ዝማጎተሉ ዘሎ ጉዳይ ምዃኑ ናይ ቀትሪ ምስጢር ኢዩ።
 
ካብዚ ብምብጋስ እምበኣር ድሕሪ መርየታዊ ምሕራር ኤርትራ፣ ህዝብታትና ብሕማቕ ዕድሎት ኣብ ዘይተጸበናዮ ስዉር መግዛእቲ ብምቝራን፣ ኣብ ታሪኽ ዝተፋላለዩ ባዕዳውያን ገዛእቲ ርእይዎን ተመኲርዎን ዘይፈልጥ፣ ብሽሙን ቋንቁኡን ባህሉን እንዳ ተዛረበ ናይ ፈላሊኻ ግዛእ ድሑር ሜላን መርዛም ጥበብን እንዳ ተጠቐመ እነሆ ናብ 19 ዓመት ብልሽው ናይ ኣሽካዕላል ምሕደርኡ ከነብዕል ንሻባሸብ ኣሎና።    
                                         
ናጽነት ኤርትራ ምብዓል ማለት እቲ ንኣስታት ፍርቂ ክፍለ ዘመን ብፖለቲካን ብቁጠባን ብወታህደራዊ ረጽምን ዝተኻየደ መሪር ናይ ህዝብታትና ቃልስን ዝተኸፍሎ ሰፍ ዘይብል መስዋእትን ንዋትን ንያትን ንምዝካሩን ምኽባሩን ኢዩ። ነቶም ዝጠለምዎን ዝኸድዕዎን ጥራይ ዝምልከት ኣይኮነን። በንጻሩ ኣብ ስደት ከርተት ዝብሉ ዘለዉን ንምእንቲ ክብረቱን ሰብኣዊ መሰላቱን ኣብ ሃገሩ ከም ድላዩ ክኸውንን እሱ ዝውንና ኤርትራ ክትኮነሉን ኣብ ቅድመ ግንባር ጽሩይ ማይ ከይሰተዩ ድፋጭኦም ዝሰትዩ ዘለዉ ምዑታት ተቓለስትን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝሳቐዩ ዘለዉ እሱራት ዜጋታትን፣ ንመላእ ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣብ ዝሃለወ ይሃሉ ብማዕረ ዝብጽሖን ርዱእ ስለ ዝኾነ በብዘለናዮ ክንዝክሮን ከነብዕሎን ይህልወናን ይግባኣናን።
  
ክቡራንን ክቡራትን!! መርየታዊ ናጽነት ኤርትራ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ምልቃቕ ሓሊፉ ባዕሉ ንዝመርጻ ባንዴራ ካብ ምንብልባል ዘይሓለፈን መገዲ ምዕባለን ሰላምን ፍትሕን ዝኾለፈን ብግዝኣተ ሕጊ ዘይቅየድ ሃላሊ ወታህደራዊ ስርዓት እዩ ተኺሉ። ብኢደ ወነኑ ኣብ ኮረሻ ስልጣን ምስ ተወጠሐን ምስ ነገሰን ንኹሉ ዓቕምታት ሕብረተሰብና ጨፍሊቑ ተቛጻጸሮ። ነብሶም ዝሸጡ ሃሱሳት ካብ ኩሉ ሕብረተሰብና ኣፍርዩ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወጻእን መርበብ ስለላኡ ዘርጊሑ፣ ናይ ፈጠራ ሓሶት እንዳ ፈልሰፈን ኣብ ስደት ዝነብር ህዝብና ክብትን፣ ናይ ተንኮል መራኽቢታቱን ፍሉጣትን ንኸተለልዮም ዘጸግሙ ሃሱሳትን እንዳዋፈረ ክዘርገና ጸኒሑን ኣሎን።
 
ኮይኑ ግና ደንበ ተቓውሞና ብሓፈሻ፣ ብፍላይ ድማ ኤርትራዊ ደሞክራስያዊ ኪዳና ድሕሪ ነዊሕ ሓጎጽጎጽን ምእካብን ምፍንጣሕን ሕድሕድ ምንጽጻግን ምውንጃልን ብኣነ ይዓቢ ኣነባ ዝብል ዘይደሞክራስያዊ ባሓቲ ባህሪ፣ ብትዕግስትን ብልዙብን ውሕሉልን ኣጋባብ ቃልሲ ብምኽታል ዝወገደን ዝኣረመን ካብ ሕሉፍ ተመኲሮ ብምምሃር ወከልቲ ንመሰረታዊ፣ ደሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ሃገርና ንምንጋስ ዝቃለሱ በርገሳዊ ማሕበራትን፣ መራሕቲ ሃይማኖትን፣ ነጻ ናይ ዜና ማዕከናትን፣ ዘጋበአ ጉባኤታት ክካየድ ድሕሪ ጸኒሑ። እነሆ ኣብዚ እዋን እዚ ሃገራዊ ዋዕላ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ዝብል ስም ተጠሚቑ ብመላእ ሕብረተሰብና ዝተወከለን፣ ዝተደገፈን ኮይኑ ኣሳናዳኢት ሽማግሊኡ ብደሞክራስያዊ ኣጋባብ መሪጹ ብዕቱብነት ስርሑ ጀሚሩ ይዋናጨፍ ምህላዉ ዓቢ ብስራት ንውጹዕ ተቓላሳይ ሕብረተሰብና ብምዃኑ በዚ ጽቡቕ ኣጋጣሚ እንቋዕ ደስ በለካ ደስ በለና ከይበልክዎ ክሓልፍ ኣይመርጽን።
 
ዉጹዕ ተቓላሳይ ህዝብና እዚ ምዕባለ እዚ ሕጂ’ውን እንተኾነ ብቓልስኻ ንፖለቲካዊ ውድባትን መሪሕነታተንን ካብ ተመኲሮኻ ብምምሃር ዳግም ከይትጥለምን ከይትኽዳዕን ከም ተመን ከይገበላ፣ ብዕሸልነተን ክትእርመንን መንነተን ፈሊጥካ ከተለልየንን ከምቲ ምስላ ወለዲ ዝብሎ “ተጽግበኒ ቅጫስ ኣብ ሞቝሎኣ ከላ ነይስሕታ” ስለ ዝኾነ ስልጣንካ ከም ህዝቢ ክትፈልጥን ክትርከብን መታን እዚ ሃገራዊ ዋዕላ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ከይዕንቀፍን ኣብ ዝተባህለ ግዜን ቦታን ብዕዉት ክዛዘም ኩሉ ደላይ ሰላምን ራህዋን ብልጽግናን ፍትሕን ደሞክራስያዊ ለውጥን ንምምጻእ ዝቃለስ ኩሉ ሎሚ ቅድሚ ጽባሕ ዓቕሙ ጸንቂቑ ካብኡ ዝጥለብ ዘበለ ግዲኡ ከበርክት ብህጹጽ መድረኽ ይጠልብ ኣሎ።
 
ክቡራንን ክቡራትን!! ኣብ ዝመጽእ ህዝባዊ መጸዋዕታይ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።
 
ህዝቢ ተንስእ ተባራበር ጸላእትኻ ኣለሊ!!!
ዓድኻ ተመሊስካ ስድራኻ ክትኣሊ!!!
ሃገራዊ ዋዕላ ከተዐውት በጋባብ ብዕሊ!!!
ክብርን ዝኽርን ንጀጋኑ ስዉኣትና።

 


Latest

ምስጋና ካብ ስድራቤት ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣቦይ ተስፋጊዮርጊስ ብዓታይ

ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣዚና እነፍቅሮን እነኽብሮን ኣቦና ኣቦይ ተስፋግዮርጊስ በዓታይ፡  ብኣካል ኣብ ቤትና መጺእኩም፡ ከምኡ’ውን ብዝተፋላለየ መንገዲ ናይ...

Eritrea: ሚኒስተር ፋይናንስ ነበር ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ፡ ሎሚ ንጉሆ ሓይልታት ጸጥታ ጨውዮም ኣበይ ከምዝወሰዱዎ ከምዘይፍለጥን

ሎሚ ኣብ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክቃላሕ ንሰምዖ ዘለና ትርጉም ኣልቦ ናይ ሰላም ስምምዕ፡ ክምቲ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ናይ ሕልና እሱራት ኣብዚ ቀረባ እዋን...

ንደመር ብኣምሓርኛ፡ ንጥፋእ ማለት’ዩ ብትግረ።

Hidden Motives in Every Day Life: The Elephant In the Brain – Kevin Simler Robin Hanson 2018 ትብል...

ካልኣይ ቅሉዕ ደብዳበ ናብ ክቡር ዶክተር አብይ ኣሕመድ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ረፓብሊካዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ።

ብዕለት 5 ሰነ 2018፡ ነዚ ብኣኻን በቲ ብመንግስትኻን ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝቐረበ ንብይን ኣልጀርስ ብዘይ ገለ ቅድመ ኩነት ተቐቢሉ ከፍጽም...

Eritrea: ፐሮጀክት ዓርቢ ሓርነት - ኣብዚ ሰሙን ካብ ዝበጹሑና ዜናታት:

እቲ ዕሉል ተለኣኣኪ ክፍእ ኮይኑ ኣሽሓት ሰባት ከበሳብስ ዝጸንሔ ወዲ ከበደ (ሓላፊ ቤት ምእሰርቲ ዓዲ ኣቤቶ) ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣቲዩ። እዚ ብጭካኒኡ ዝልለ ንጽሃት...

Eritrea: ምድማር'ዶ ወይስ ምፍዃስ?

ማንኪ፡ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር፡ ምሳኹም ክንድመር ንወያነ ኣጥፉኡልና። ዶ/ር ኣብይ፡ ክቡር ማንኪ፡ ጀመርቲ ስለ ዝኾና ገና ምድማር ኢና ዘለና። ንስኹም ግን ቀዲምኩም ኣብ ምፉዃስ (elimination) ኢኹም በጺሕኩም። ግዜ ሃቡና...