ዝኸበርኩም/ክን  መሪሕነት ኤርትራዊ ዲሞክራሳዊ ኪዳን ተካፈልቲ ጉባኤ...!

ብቀዳምነት ልባዊ ሰላምታና ይብጻሕኩም። ብተወሳኺ’ውን፡ ግዜኹምን፣ ዓቅምኹምን፣ ንዋትኩምን፣ ከይበቐቕኩም፣ ህዝቢ ኤርትራ ካብዚ ኣብ ትሕቲ፡ ጮቛኒ ስርዓት ውልቀ-መላኺ ሃገርና፡ ዘሕልፎ ዘሎ ሕሱምን መሪሪን ናብራ ንኽጋላገል፡ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ሰሪዕኩም፣ ተባዕን ዘይሕለል ቃልስን፡ ተካይዱ ምህላውኩም፡ ሞጎስን ምስጋናን ይብጻሕኩም። ብምቕጻል ብሓሙስ ዕለት፡ 06. ጥሪ 2011 ዓ.ም.ፈ.፡ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ፓል-ቶክ (Paltalk)፡ “Eritrean room for Strong and United Oppesition”፡ ተራኺብና ብምዝታይ፡ ትጽቢትናን ትምኒትናን ካብዚ ጉባኤ”ዚ፡ ከመይ ይመስል፡ ድሕሪ ምፍታሽን፡ እነሆ ብለበዋ መልክዕ ነቅርቦ።

ትጽቢትና ትምኒትናን ካብ ጉባኤ ኤርትራዊ ደሞክራሲያዊ ኪዳን 2011 ከመይ ይመስል ...?

ኩላትና፡ ብፍላይ ካኣ እዞም፡ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ውልቀ-መላኺ ኣሊኻ፡ ብደሞክራሲያዊ ሰርዓት ክትካእ፡ እንቃለስ ዘሎና ደቂ ሃገር ከምእንፈልጦ፡ ኣብዚ እዋን’ዚ እቲ ዝለዓለ ጠለብ ናይ ህዝብና ኣብ ሃገርና ኤርትራ፡ ካብዚ ሰብ ምዃን ፈንፊኑ ናብ ኣራዊት ዝተቀየረ፣ ደም ደቂ ሃገር እንዳመጸየ፣ ኣብ ስልጣን ናይ ምንባር መዋእል ከረጋግጽ፣ ዝፍትን ስርዓት ውልቀ-መላኺን ናይ ገበን መሻርክቱ ህግደፋዉያንን ተገላጊሉ፡ እቲ ተነፊግዎ ዝነበረን ዘሎን ክብሩን መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላቱ፣ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ሕጊ ክረጋገጸሉ፤ ሰላምን ቅሳነትን ረኺቡ፡ ንዕብየትን ምዕባሌን ብልጽግናን ሃገሩ ክሰርሕ፣ እዩ። እዚ ክኸውን ዝኽእል ግን፡ እዚ ኣብ ወርሒ 02. 2011 ዓ.ም.ፈ. ክግበር ታሓሲቡ ዘሎ ጉባኤ፡ ኤርትራዊ ደሞክራሲያዊ ኪዳን፡ ነዞም ኣብ ታሕቲ፡ ከም ለበዋ ኣቐሚጥናዮም ዘሎና፡ ከም ምዕባሌታት ውጽኢ ናይ ጉባኤ ኮይኖም ምስዝመጽኡ እዩ፡ ዝብል ዕግበታት ኣሎና።

ኤርትራዊ ደሞክራሲያዊ ኪዳን፡ ክሰርሓሉን ከተግብሮን ዘለዎ ነገራት ብዙሕ እኳ እንተኾነ፡ ካብ ኲሉ ደቂ ኣንስትዮ ይኹን መንሰያት፡ ንዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ክዕጠቅሉ ዘኽእሎም ምቹእ ባይታ ምፍጣር። ብተወሳኺ’ውን፡ ፍናን ህዝብና ሓፍ ክብል፡ እተን ወታሃደራዊ ክንፊ ዘለወን 8 (ሾሞንተ) ውድባት፡ ኣብ ክንዲ በበይነን፡ ብሓደ መሪሕነትን ኮማንዶን ክዋሳኣ፡ ኪዳን ሓደ ውሳኔ ከገብርን ክእውጅን ኣለዎ።
ብመሰረት ዉጺኢት እቲ ዕዉት ሃገራዊ ዋዕላ ንደሞክራሳዊ ለዉጢ፡ ኣብዚ እዋናት’ዚ ህዝብና ይላዓዓል ስለዘሎ፡ ነዚ ሓቅታት”ዚ ኣብ ግምት ብምእታው፡ ዕድመ ስርዓት ውልቀ-መላኺ ክሓጽር፡ ንዝፈላልዩኹም ናእሽቱ ነጥብታት ኣብ ጎድኒ ገዲፍኩም፡ ነቶም ዝዓበዩን ዝበዝሑን ዘራኽብኩም ነጥብታት፡ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ብምስራዕ፡ ነዚ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቅታት ከምዝመዝ ምእንቲ፡ ብሓደ እውነታዊ ውሳኒ ክትወጽኡ፡ ትጽቢት ናይ ኩሉ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ ዝቃለስ ዘሎ ወዲ ሃገር እዩ።
ኣብ ግዜ ምሕዝነት ይኹን ኣብ ግዜ ኪዳን፡ ብሰንኪ፡ ”መን ክመርሕ ኣለዎ”፡ ዘብል ሕቶ ዘይምስምማዕ፡ ሞራልን ሕልናን፣ ናይ ምቅላስ ሽውሃት፣ ደቂ ሃገር ዝሰብር፡ ውሳኔታት፣ ምግምማዕ፣ ምብትታን፣ ከም እተራኣየ፡ ታሪኽ ዝምስክሮ ሓቂ እዩ። ሕጂ ግን፡ ስርዓት ኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ ህዝብና ኣብ ምጽናት ዘቃላጥፈሉ ዘሎ እዋናት፡ መን ይመርሕ፡ ዝብል ሕቶ ይኹን፡ ፖለቲካዊ ረብሓ ውልቀ ውድብ ኣብ ጎድኒ ገዲፍኩም፣ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ከም ወሳኒ ኣጀንዳ፡ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ብምስራዕ፡ ብናይ ሓባር ውሳነ ክትወጽኡ ዘሎና ትጽቢት መዳርግቲ የብሉን። ብተወሳኺ’ውን፡ ንሕጊ ኪዳን ዝጠሓሰት ዉድብ/ ሰልፊ ብዘይነሓፍነት ክትቕጻዕ ከምዘለዋ ብንጹርን ብዘይየሻሙን መንገዲ መምሪሒታት ከተውጽኡ ንላቦ።
ኣውያት መንእሰይ ኤርትራ ንሰምዖ ኣሎና። ኣብ ኤርትራ፣ ኣብ ሳህራ፣ ኣብ ምስጋር ባሕርን፣ ዝኸፍሎ ዘሎ ዋጋ፡ ንጸላኢኻ’ውን ኣይትምነየሉን። መስሓቅ እቶም ነዚ ኪዳን ንኸይዕወትን ከይሳማምዕን፡ ከይደቀሱ ዝሓድሩ ከይንኸውን፡ ኪዳን እቲ ናይ ደገ ዘለዎ ዲፕሎማሲያዊ ብልጫታት ተጠቂሙ፡ ሽግር መንእሰይ ኤርትራ፡ ኣብ ሱዳን፣ ኣብ ግብጺ ይኹን፣ ኣብ ልብያ፣ ዝቃለለሉ መገዲ ክርከብ፡ ኣብ ጉባኤኡ ብዕቱብ ክመያየጥሉን፡ ብናይ ሓባር ውሳኔ ክወጽእን ንላቦ።
ዝሰርሕ ኣብ ገለ እዋናት ክጋገ ባህርያዊ እዩ። ይኹን እምበር፡ ኪዳን ብምኽንያት ናእሽቱ ነገራት ኣብ ዘየድሊ ምስሕሓብ ኣብ ክንዲ ዝኣቱ፣ ፖለቲካዊ ረብሓ ወልቀ-ውድብ ብምቅዳም፡ ንስርዓት ህግደፍ ኣብ ዘታባብዕ፡ ዘየድሊ ወጥርታት ካብ ምእታው፣ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ልዕሊ ኩሉ፡ ዝብል ኣምር ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ብምስራዕ፡ ህዝብን ሃገርን ዘርብሕ ውሳኔ ሒዝኩም ክትወጽኡ፡ ትጽቢትና እዩ። ብተወሳኺ’ውን ተራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ተኻፋልነት ጉባኤ ኣዕጋቢ ዝኾነ ባይታ ዝፈጥር ውሳኔታት ሒዝኩም ክትወጽኡ ንላቦ።
ኪዳን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝኣተዎ ቃል ነይሩ፡ ንሱ ካኣ ምትሕንፋጽ ሰራዊት እዩ ነይሩ። ኮይኑ ግን ክሳብ እንታይ ገይሩ፡ ዝፍለጥ ምዕባሌታት የልቦን እሞ፡ ድሕሪ ሕጂ ዝኣተዎ ቃል ከትግብር ንላቦ። ከምኡ’ውን ኣብ ጉባኤ ግሉጽነት ክስራሓሉ ምእንቲ፡ ካብተን ዘለዋ ነጻ ናይ ዜና ማዕከናት፡ ኣብ ጉባኤ ዝካፈለሉ ዕድላት ክህሉ ኣለዎ ንብል። ብተወሳኺ እውን፡ ኪዳን ኣብዚ ዝገብሮ ዘሎ ጉባኤ፡ ካብ ኩሉ ቀጸላታት ህዝቢ ከም ታዓዛቢ ተዓዲሙ ዝካፈለሉ ዕድል ክኽፈት ኣለዎ። እዚ ኻኣ ንረብሓ ኪዳን፣ ንረብሓ ጉባኤ፣ ንረብሓ ህዝቢ እዩ።
ኪዳን ኣብ ደገ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ናይ ዓለም፡ ሽምግለታት መስሪቱ ከብቅዕ፡ ክሳብ ሕጂ ግን ኣዕጋቢ ስራሕ ክሰርሕ ኣይተራኣየን። ካብ ሕጂ ንንየው ግን፡ ናይ ወጻኢ ዝምድናታቱ ክማሓየ፡ ሽማግለታቱ ክሳርሓሉ ዝኽእላ፡ ኣብ ጉባኤ ውሳኔታት ሒዙ ክወጽእ፡ ኣለዎ። ከምኡ’ውን፡ ኣብ ውሽጣዊ ቅዋም ኪዳን፡ ምምሕያሽት ክገብር ኣለዎ። ኣዚ ማለት ካኣ፡ እቲ ቅዋም ቀያድን ጠርናፍን ኮይኑ፡ ልዕሊ ቅዋም ንዝዋሳእ’ውን፡ ክሳብ ስጉምቲ ናይ ምውሳድ ደረጃ ዘኽእሎ ክኸውን ኣለዎ ንብል።
ብተወሳኺ’ውን፡ ኣብ’ዚ ጉባኤ፡ እተን ክልተ ቦታታት ኮምሽን ብዋዕላ ንሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝተዋሃባ፡ ግን ክሳብ ሕጂ ዘይተታሓዛ ዘለዋ ናይ ኮሚሽን መንበራት፡ ነቲ ብደሞክራሲያዊ ኣገባብ ዝተወሰነ ውሳኔታት ዋዕላ ይቀየደሉን ይምእዘዞን ፣ ንውሳኔታት ዋዕላ ብዘይ ቅድሚ ኩነት ይቅበሎን ይሰርሓሉን፣ ንምሕያል ኪዳን’ውን ብዘይ ቀላዓለም ክሰርሓሉ እየ፡ ዝብል ኣካል ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ክዋሃባ፡ ኣለወን ዝብል ዕግበት እዩ ዘሎና።
 
ዓወት ጉባኤ ኤርትራዊ ደሞክራኣሲያዊ ኪዳን!

ዓወት ንፍትሓዊን ደሞክራስዊን ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ!

ዘልአለማዊ ዝኽርን ሞጎስን ንስዉኣትና!

ካብ ኤርትራውያን፡ ኣባላት ናይ ዝተፈላለያ ውድባት/ሰልፍታት፤ በርገሳዊ ማሕበራት፤ ብውልቀ ተቓወምቲ፤ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ፓልቶክ (Paltalk)፡ ብዛዕባ ኩነታት ህዝብናን ሃገርናን፣ ከምኡ እውን፡ ብኣገባብ አቃላልሳናን ኣቐዋውማናን፡ ኣንጻር ውልቀ መላኺ ሃገርና፡ እንመያየጥን እንዛተን ደቂ ሃገር። This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Help Andom, an Eritrean-American, get elected to Congress by donating at  andomforny.com/donate 

Latest

ምስጋና ካብ ስድራቤት ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣቦይ ተስፋጊዮርጊስ ብዓታይ

ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣዚና እነፍቅሮን እነኽብሮን ኣቦና ኣቦይ ተስፋግዮርጊስ በዓታይ፡  ብኣካል ኣብ ቤትና መጺእኩም፡ ከምኡ’ውን ብዝተፋላለየ መንገዲ ናይ...

Eritrea: ሚኒስተር ፋይናንስ ነበር ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ፡ ሎሚ ንጉሆ ሓይልታት ጸጥታ ጨውዮም ኣበይ ከምዝወሰዱዎ ከምዘይፍለጥን

ሎሚ ኣብ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክቃላሕ ንሰምዖ ዘለና ትርጉም ኣልቦ ናይ ሰላም ስምምዕ፡ ክምቲ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ናይ ሕልና እሱራት ኣብዚ ቀረባ እዋን...

ንደመር ብኣምሓርኛ፡ ንጥፋእ ማለት’ዩ ብትግረ።

Hidden Motives in Every Day Life: The Elephant In the Brain – Kevin Simler Robin Hanson 2018 ትብል...

ካልኣይ ቅሉዕ ደብዳበ ናብ ክቡር ዶክተር አብይ ኣሕመድ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ረፓብሊካዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ።

ብዕለት 5 ሰነ 2018፡ ነዚ ብኣኻን በቲ ብመንግስትኻን ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝቐረበ ንብይን ኣልጀርስ ብዘይ ገለ ቅድመ ኩነት ተቐቢሉ ከፍጽም...

Eritrea: ፐሮጀክት ዓርቢ ሓርነት - ኣብዚ ሰሙን ካብ ዝበጹሑና ዜናታት:

እቲ ዕሉል ተለኣኣኪ ክፍእ ኮይኑ ኣሽሓት ሰባት ከበሳብስ ዝጸንሔ ወዲ ከበደ (ሓላፊ ቤት ምእሰርቲ ዓዲ ኣቤቶ) ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣቲዩ። እዚ ብጭካኒኡ ዝልለ ንጽሃት...

Eritrea: ምድማር'ዶ ወይስ ምፍዃስ?

ማንኪ፡ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር፡ ምሳኹም ክንድመር ንወያነ ኣጥፉኡልና። ዶ/ር ኣብይ፡ ክቡር ማንኪ፡ ጀመርቲ ስለ ዝኾና ገና ምድማር ኢና ዘለና። ንስኹም ግን ቀዲምኩም ኣብ ምፉዃስ (elimination) ኢኹም በጺሕኩም። ግዜ ሃቡና...