ደምዳሚ መግለጺ ካላኣይ ስሩዕ ኣኼባ ባይቶ ግንባር

ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ

 

ባይቶ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ እቲ ካብ ዝተመደበሉ እዋን ደንጉዩ ዝተኻየደ ካልኣይ ስሩዕ ኣኼባኡ ካብ ዕለት 13-16 ጥሪ 2011 ኣብ ኢትዮጽያን ሺወደንን ብዓወት ኣሰላሲሉ፡፡ ኣብዚ ኣኼባኡ’ዚ  ባይቶና ብመሰረት’ቲ ዝቐረበ ኣጀንዳ ዓበይቲ ወሰንቲ ሃገራዊ ጉዳያትን ውሽጣዊ ውድባዊ ኩነታትን ብኹሉ መዳያቱ  መርሚሩን ኣጽኒዑን ብኡ ደረጃ ከኣ መፍትሒታት ንምድላይ ዝኣመተ ሰፊሕ ክትዓት ብምክያድ ውድብና ኣብ ጎድኒ ኩለን ውድባት ተቃውሞ ኤርትራን በርገሳውያን ማሕበራትን ባሕሪያዊ ቦትኡ ወሲዱ ታሪኻዊ እጃሙ ክጻወት ዘብቅዖ ውሳኔታት ኣጽዲቁ፡፡

ከምኡውን  ባይቶና እኩብ ድምር ናይ ዲክታቶራዊ ስርዓት (ህግደፍ) ምምሕዳራዊ ሳዕቤናቱ ንሃገርና ናብ ዕንወትን ብኡ ኣቢሉ ከኣ  ናብ ገምገም ፍሹል ሃገር ኣብጺሕዋ ኣብ ዘሎ እዋንን፡ ጸረ ዲሞክራስን ሰብኣዊ መሰልን ልምዓትን ቅሳነትን ሰላምን ዝኾነ ምልካዊ መርሆኡ ብትምክሕትን ድርቅናን ኣብ ዝቅጽለሉን ኣዋን እዩ ተኻይዱ፡፡  እቲ ዝያዳ ዘተሓሳስብ ከኣ እዚ ንህዝብናን ንሃገርናን ንሓደጋታት ዘሳጥሕ ኩነታት  ብናሀሪ እናኣንቆልቐለን ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ንምእላይ ኣብ ክንዲ ዝጽዕር፡ ስርዓት ህግደፍ ድሕረይ ሰዕሪ ኣይብቆላ ካብ ዝብል ዘንባዕ ዘይሓላፍነታዊ ኣተሓሳሰባ ነቂሉ ኢዱ ዓጺፉ ምዕዛብ ጥራይ ዘይኮነ ከም ወትሩ ንሓፈሻዊ ርእይቶ ህዝብና ንምድንጋርን ተዶጊሉ ዘሎ ተቃውሞ ህዝብና ከይልዓልን ከይባራዕን ተዋስኦታቱ ምቅጻል ኣዩ፡፡ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ኩሎም ሓይልታት ተቃውሞን በርገሳዊ ማሕበራትን ንህጹጽ ናይ ሃገር ምድሓን ዕማም ምእንቲ ብብቅዓት ክምክቱ ዓቅምታቶም ኣብ ክሊ ሓደ ስሙር ናይ ቃልሲ እስትራትጂ ክጥርነፉ ካብ ዝሓለፈ እዋን ንላዕሊ መድረኽ ይጠልቦም፡፡

ነዚ መንቀሊ ብምግባር ባይቶና ዝሓለፈ ሓጺር ናይ ኣመራርሓ ተመክርኡ ብነቐፌታ ድሕሪ ምግምጋም ኣብ መጻኢ ካብ ጌጋታቱ ተማሂሩ ኩሉ ነቲ ኣብ መስረሕ ጉዕዞ ናይ ስራሕ ዝተረአ ሕጽረታትን ጉድልታትን ንምውጋድ ክሰርሕ ምኽኑ ኣርጋጊጹ፡፡ ካብዚ መንፈስ’ዚ ብምብጋስን፡ ብክፉት ልቦና ኣእምሮን  ባይቶ መድርኻዊ መደባትን ኣብ ተግባር ንምውዓሉ ዝሕግዝ ኣገባብ ብኸምዚ ዝስዕብ ኣቀሚጡ፡፡

ውድባዊ ኣድማዕነት ኣብ ኩሉ መደያት ንምምዕባል ዝበለጸ ኣገባብ ትካላዊ ኣሰራርሓ ምትእትታው ምኻኑ ብምግንዛብ ባይቶና ነቲ ኣብ መስረሕ ጉዕዞ ስራሓትና ዝተረአ ሕጽረታትን ጉድልታትን ንምውጋድ ዘብቐዓና ኣብ መስርሕ ዝሓለፈ ጉዕዞና ንተራና ንምልማስ ክፈታተነና ዝጸንሐ ውሽጣዊ ጸገማት ኣሊና ኩሉ ሰብኣውን ንዋታውን ዓቅምታትና ኣብ ኣድማዕነት ተራ ውድብና ብብቅዓት ክነዋፍርን ክንጸምድን ዘኽእለና፡ ኣቶ ኣሕመድ ኢብራሂም (ስክረተር) ኣቦ-ወንበር ባይቶ፡ ኣቶ ዮሃንስ ኣስመላሽ ኣቦ-ወንበር ፈጻሚ ኣካልን ከምኡ ውን ንዝተረፈ ቤት ጽሕፈታት ፈጻሚ ኣካል ዘጠቃልል መሰረታዊ ናይ ኣመራርሓ ምቅይያራት ብምግባር  ናይ ኣረኣእያን ኣሰራርሓን ሓድነት ማእከል ዝገበረ ዝተማለአ መደባት ሰሪዑ ኣሎ፡፡

ባይቶና ኩለን ውድባትን ፓርትታት ተቃወምቲ ውድባት ኤርትራ ነቲ ኩሉ ዝውንናኦ ስብኣውን ንያታውን ዓቅምታት ኣብ ሓደ ናይ ቃልሲ ኣስትራትጂ ማለት  ብመሰርት ስልታዊ ሓድነታዊ እማመ ኣብ  ዝተሓተ ናይ ስምምዕ ፕሮግራም  ኣብ ሰፊሕ ሃገራዊ ግንባር ብምጥርናፍ ወይ ከኣ ኣብ ዝለዓለ ስምምዕ ዝተመርኮሰ ስሙር እስትራትጅካዊ ግንባር ንምጥርናፍ ይጽውዕ፡፡ ነዚ ተረድኦ እዚ መሰረት ብምግባር ከኣ ባይቶና ዝኾነ ኣብ ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን (ኤዴኪ) ኣባልነት ብወግዒ ዝጠለበ ውድብ ናይ ኣባል ምኻን መሰሉ ሕልው ክኸውን ይርኢ፡፡  ኣብዚ መዳይዚ ማእከላይ ባይቶ እቲ ካብ ባሕርያዊ ኣባልነትና ኣብ ዲሞክራስያዊ ኪዳን ዝገለለና ውሳኔ ፈጻሚ ኣካል ኪዳን ሕጋውን ስርዒታውን መሰረት ዘይብሉ ግጉይ መርገጽ ምንባሩ ይኣምን፡ ንቐጻሊ እውን ኣባልንትና ኣብ ኪዳን ክንመልስ ከይተሓለለ ክጽዕር ምኽኑ የረጋግጽ፡፡

ባይቶና ዕዉት ሃገራዊ ዋዕላ ምክያድ ከም ሓደ ልሉይ ተረኽቦ ኣብ ተጋድሎ ሓይልታት ተቃውሞ ምኻኑ መዚኑ፡ በቲ ካብኡ ዝወጸ ኣገዳሲ ውሳኔታት ብፍላይ ከኣ ኣብ መስርሕ ምስንዳእ ዝርከብ ሃገራዊ ጉባኤ ንዲሞክራሰያዊ ለውጢ ንምዕዋት ምእዙዘንቱ እናኣረጋገጸ፡  ንምዕዋቱ ዘድሊ ኩሉ ናይ ዓወት ረቓሒታት ንምውህላል ምስ ኩሎም ሃገራውያን ሓይልታት ብምትሕብባር ክቃልስ ምኽኑ ይእውጅ፡፡

ኣብ መደምደምታ ባይቶና ንኩሎም እቶም ንኣኼና ኣብ ዝተወሰነሉ እዋን ከይግበር ክሰናኽሉና ዝጸነሑ ዕንቅፋታት ንምስጋርን ኣኼባና ዕዉት ክኸውንን ዝሓገዙና ኣካላት ኩሎም ብልቢ የመስግን፡፡ ከምኡውን  ባይቶና ነቲ ህዝብና ኣብ ሃገሩ ፍትሕን ዲሞክራስን ንምርግጋጽ ኣብ ዘካይዶ ቃልሲ ወትሩ ደገፋቶም ዘቅረቡልና ብፍላይ መንግስቲ ኢትዮጽያን ሰንዓ ፎርምን ጎረባብቲ ሃገራትን ካልኦት ፖለቲካዊ ፓርትታትን  መንግስታውን ዘይመንግስታውን ውድባትን የሞጉስ፡፡ ነዚ ኣጋጣሚ እዚ ከም ዕድል ብምውሳድ ንዲክታቶርያዊ ስርዓት ቢኒ ዓሊ ዘውደቐ ሰላማዊ ምልዕዓል ጅግና ህዝቢ ቱኒዝያ ደረት ዘይብሉ ደገፍ የቕርብን ሙሉእ ዓወት ይምነየሉን፡፡

     

ካልኣይ ስሩዕ ኣኼባ ማኣከላይ ባይቶ

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ

  16 ጥሪ 2011


Help Andom, an Eritrean-American, get elected to Congress by donating at  andomforny.com/donate 

Latest

ምስጋና ካብ ስድራቤት ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣቦይ ተስፋጊዮርጊስ ብዓታይ

ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣዚና እነፍቅሮን እነኽብሮን ኣቦና ኣቦይ ተስፋግዮርጊስ በዓታይ፡  ብኣካል ኣብ ቤትና መጺእኩም፡ ከምኡ’ውን ብዝተፋላለየ መንገዲ ናይ...

Eritrea: ሚኒስተር ፋይናንስ ነበር ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ፡ ሎሚ ንጉሆ ሓይልታት ጸጥታ ጨውዮም ኣበይ ከምዝወሰዱዎ ከምዘይፍለጥን

ሎሚ ኣብ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክቃላሕ ንሰምዖ ዘለና ትርጉም ኣልቦ ናይ ሰላም ስምምዕ፡ ክምቲ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ናይ ሕልና እሱራት ኣብዚ ቀረባ እዋን...

ንደመር ብኣምሓርኛ፡ ንጥፋእ ማለት’ዩ ብትግረ።

Hidden Motives in Every Day Life: The Elephant In the Brain – Kevin Simler Robin Hanson 2018 ትብል...

ካልኣይ ቅሉዕ ደብዳበ ናብ ክቡር ዶክተር አብይ ኣሕመድ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ረፓብሊካዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ።

ብዕለት 5 ሰነ 2018፡ ነዚ ብኣኻን በቲ ብመንግስትኻን ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝቐረበ ንብይን ኣልጀርስ ብዘይ ገለ ቅድመ ኩነት ተቐቢሉ ከፍጽም...

Eritrea: ፐሮጀክት ዓርቢ ሓርነት - ኣብዚ ሰሙን ካብ ዝበጹሑና ዜናታት:

እቲ ዕሉል ተለኣኣኪ ክፍእ ኮይኑ ኣሽሓት ሰባት ከበሳብስ ዝጸንሔ ወዲ ከበደ (ሓላፊ ቤት ምእሰርቲ ዓዲ ኣቤቶ) ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣቲዩ። እዚ ብጭካኒኡ ዝልለ ንጽሃት...

Eritrea: ምድማር'ዶ ወይስ ምፍዃስ?

ማንኪ፡ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር፡ ምሳኹም ክንድመር ንወያነ ኣጥፉኡልና። ዶ/ር ኣብይ፡ ክቡር ማንኪ፡ ጀመርቲ ስለ ዝኾና ገና ምድማር ኢና ዘለና። ንስኹም ግን ቀዲምኩም ኣብ ምፉዃስ (elimination) ኢኹም በጺሕኩም። ግዜ ሃቡና...