ኮምሽን ሃገራዊ ዋዕላ ንደሞክራሲያዊ ለዉጢ ናይ መጀመሪያ መሰረታዊ ንጥፈታት ስርሑ ኣሰላሲሉ፡፡

 • ፈጻሚት ሽማግለ መሪጹ ናይ ስራሕ ኮሚተታትን መዚዙ።
 • ማከላይ ቤት ጽሕፈቱ ኣብ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ጌሩ ጨናፍራቱ ኣብ ሓሙሽተ ክፍላተ ዓለማት ክኸፍት እዩ።

ብመሰረት እቲ ብዓወት ዝተዛዘመ ሃገራዊ ዋዕላ ንደሞክራሲያዊ ለዉጢ ዘሕለፎ ዉሳነ፣ እቲ ድሮ ተመስሪቱ ዘሎ ሃገራዊ ጉባኤ ወይ ከኣ (National Congress) ንምድላዉን፣ ደሞክራሲያዊ ቃልስና ናብ ዝለዓለ ጥርዚ ንምድያቡ ዘኽእሉን ብፍላይ፣ ኣብቲ ካብ ዕለት 31 ሓምለ ክሳብ 9 ነሓሰ 2010፣ ዝተኻየደ ሃገራዊ ዋዕላ ንደሞክራሲያዊ ለዉጢ ዝተመዝገበ ዓወታት ብምዕቃብ፣ ነቲ ብፖለቲካዊ ዉድባት ኤርትራ ጥራይ ተባሒቱ ንዝጸንሐ ፖለቲካዉን ደሞክራሲያዉን ቃልሲ ኤርትራ፣ ብዝያዳ ህዝቢ ብዝሳተፎን ዝሰፍሕ መንገዲ ኤርትራዊ በርጌሳዉን ህዝባዉን ዉሳነታት ኣብ ጉዳይ ሃገሩ ንምዕዛዝን፣ ምስ ሓይልታት ፖለቲካ ኤርትራ ብሽርክነት ተሓባቢሩ ዝሰርሕ ነጻ ኮምሽን ጽባሕ ምዝዛም ዋዕላ ንደሞክራሲያዊ ለዉጢ ስራሓዉቱ ከካይድ ጸኒሑ።

እዚ ካብ ኩሉ ሕብርታትን ኣቃዉማ ሕብረተሰብ ኤርትራ ብምዉካል ብደሞክራሲያዊ መንገዲ ኣብ ዋዕላ ንደሞክራሲያዊ ለዉጢ  ዝተመርጸ 53 ዝኣባላቱ ኮምሽን ክሳብ ሎሚ ንኣገባብን ኣሰራርሕኡ ብዝምልከት መማሓደሪን ዉሽጣዊን ሕግታት ብምሕንጻጽ ብምጽዳቕን ብዓቕምን ፍልጠትን ዝመምዘንታቱ ኣገባብ፣ ሓንቲ ንስራሕ ኮምሽን እትመርሕ ኣካያዲ ኣካል መሪጹ ኣሎ።

በዚ መሰረት ኮምሽን ክሳብ ሕጂ ኣሰላሲልዎም ካብ ዘሎ ዛዕባታት፡-

 • ኮምሽን ነጻን ዘይሻራዉን ኮይኑ ተጸዋዕነቱ ብቐጥታ ነቲ ዝመረጾ ዋዕላ ምዃኑ ተሰማሚዑ፣ ኮምሽን ምስ ፖለቲካዉያን ሓይልታትን ዉድባትን ኤርትራ ብሽርክነት ክሰርሕ ወሲኑ።
 • እዚ ኣብ ኣቃዉምኡ እዉን ካብ ህዝብን ሰቪካዊ ማሕበራትን 60 % ቦታ ዝወነነ ኮምሽን ህዝቢ፣ ኣብ መጻኢ ኩነታት ሃገሩ ዕቱብ ተሳትፎ ዘርእየሉ ኩነታት ከመቻችእ ምዃኑ ተሰማሚዑ።
 • ከም መርኣያ ናይዚ ልዕል ኢሉ ዝተጠቕሰ ሓቅታት ከኣ እንሆ ኣብዚ ነዚ ኮምሽን ክመርሕ ዝተመዘዘ ፈጻሚ ሽማግለ ወሳኒ ቦታታት ካብ ብርጌሳዊን ህዝባዉን ምንቅስቓሳት ተወኪሎም ናይ ዝመጹን ካብ ፖለቲካዊ ዉዳቤ ነጻ ዝኾኑ ባእታታት ምምራጹ፣ እኹል ምስክርነትን መጻኢ ዉሕስነት ንተሳትፎ ህዝብን እዩ።
 • ኩሎም ኣብ ዋዕላ ንደሞክራሲያዊ ለዉጢ ዝተሳተፉ ኣብ ኪዳን ዝተጠርነፉ ይኹኑ፣ ካብ ኪዳን ወጻኢ ዘሎዉ ፖለቲካዊ ዉድባትን ሰልፍታትን ኤርትራዉያን፣  ምርጫን ዉሳነን ስቪካዉያንን ህዝብን ብምኽባር፣ ኣብ መስርሕ ዋዕላ ንደሞክራሲያዊ ለዉጢ ዘርኣይዎ ዉርዙይ ተማእዛዝነትን ፖለቲካዊ ትሕትናን  ኣብ ታሪኽ ከዘክሮም ክነብር እዩ።

ኣብ መወዳእታ ኮምሽን፣ ኣብ ናይ ትማሊ ናይ ስራሕ ዉዕልኡ ልዒሎም ንዝተጠቕሱ ሓቅታት ድሕሪ ምርግጋጽ፣ ነዞም ዝስዕቡ ኣባላት ኣብ ፈጻሚ ሽማግለ እቲ ኮምሽን ኮይኖም ክሰርሑ መሪጽዎም ከምዘሎ ካብ ኣዲስ ኣበባ ተረኺቡ ዘሎ ዜና ሓቢሩ።

 1. ኣቶ ኣምሃጽዮን ዶሚኒኮ፤ ኣቦ ወንበር
 2. ኣቶ ዓብደራሕማን ጣሃኑር፤  ምክትል ኣቦ ወንበር
 3. ዓብደልቃድር ሓምድ ፤ ጸሓፊ 

ኽኮኑ እንከለዉ፣ ኣብ ትሕቲ እዚ ሽማግለ ድማ፣ እዘን ዝስዕባ ኣርባዕተ ናይ ስራሕ ኮሚተታት ተመዚዘን ቆይመን ኣሎዋ።

 1. ዓሊ ማሓመድ ሰይድ፤ ኮሚተ ጉዳያት ፖለቲካ
 2. ዳንኤል ተወልደ፤ ኮሚተ ዜናን ሓበሬታን
 3. መሓመድ ሳልሕ ኣቡበከር፤ ኮሚተ ህዝባዊ ጉዳያት
 4. ያሲን መሓመድ ዓብደላ፤ ኮሚተ ፋይናንስ

ብዘይካ እዚ ሓዉ ክብሮም ብርሃነ ደብሩ ተቖጻጻሪ ኮይኑ ክሰርሕ ምኻኑ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ፡፡

እዚ ተረኺቡ ዘሎ ሓበሬታ ከምዘመልከቶ ዝተረፉ ኣባላት ኣቲ ኮምሽን ኣብዘን ቆይመን ዘሎዋ ናይ ስራሕ ኮሚቴታት ብብኽእለቶም ተመዲቦም ከምዘሎዉ ተሕቢሩ ኣሎ፡፡ ኮምሽን ንደሞክራሲያዊ ለዉጢ ንኩለን ኣቑምወን ዘሎ ናይ ስራሕ ሽማግለታትን ኮሚተታትን ዕማምን ናይ ስራሕ ሓላፍነትን ዘነጽር ሰነድ ኣብ ርእሲ ምንጻሩ፣ ኮምሽን ንደሞክራሲያዊ ለዉጢ መሰረታዊ ዕላምኡ ተግባራዉነት ዉሳነታት ሃገራዊ ዋዕላ ንደሞክራሲያዊ ለዉጢ ንምርግጋጽ ምስራሕን ብኡ መጠን ከኣ መጻኢ ዉክልና ሕዝብን ሃገርን ዝዉስንን መጻኢ ስልጣን ህዝቢ ዘረጋግጽ ሃገራዊ ጉባኤ ምድላዉን ምኻኑ ኣፍሊጡ ኣሎ።

ብመሰረት እቲ ተረኺቡ ዘሎ ሓበሬታ ኮምሽን ዋዕላ ንደሞክራሲያዊ ለዉጢ ስራሓዉቱ ኣብ ሓሙሽተ ክፍላተ ዓለማት ማለት፡- ኣፍሪቃ፡ ማእከላይ ምብራቕ፡ ኤዉሮጳ፡ ሰሜን ኣመሪካን ካናዳን፡ ኣዉስትራሊያን ኒውዝላንድን፡ ከፋፊሉ ጨናፍራቱ ብምዝርጋሕ ክሰርሕ ብምዉሳን፡ ማእከላይ ቤትጽሕፈት እቲ ኮምሽን ከኣ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ምዃኑ፡  እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ፡፡       

መሓሪ ኣብራሃም
ሜዲያ መርበብ ሲቪካዊ ማሕበራት ኤዉሮጳ
ካብ ኦስሎ ነርወይ
15 ነሓሰ 2010


Help Andom, an Eritrean-American, get elected to Congress by donating at  andomforny.com/donate 

Latest

ምስጋና ካብ ስድራቤት ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣቦይ ተስፋጊዮርጊስ ብዓታይ

ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣዚና እነፍቅሮን እነኽብሮን ኣቦና ኣቦይ ተስፋግዮርጊስ በዓታይ፡  ብኣካል ኣብ ቤትና መጺእኩም፡ ከምኡ’ውን ብዝተፋላለየ መንገዲ ናይ...

Eritrea: ሚኒስተር ፋይናንስ ነበር ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ፡ ሎሚ ንጉሆ ሓይልታት ጸጥታ ጨውዮም ኣበይ ከምዝወሰዱዎ ከምዘይፍለጥን

ሎሚ ኣብ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክቃላሕ ንሰምዖ ዘለና ትርጉም ኣልቦ ናይ ሰላም ስምምዕ፡ ክምቲ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ናይ ሕልና እሱራት ኣብዚ ቀረባ እዋን...

ንደመር ብኣምሓርኛ፡ ንጥፋእ ማለት’ዩ ብትግረ።

Hidden Motives in Every Day Life: The Elephant In the Brain – Kevin Simler Robin Hanson 2018 ትብል...

ካልኣይ ቅሉዕ ደብዳበ ናብ ክቡር ዶክተር አብይ ኣሕመድ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ረፓብሊካዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ።

ብዕለት 5 ሰነ 2018፡ ነዚ ብኣኻን በቲ ብመንግስትኻን ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝቐረበ ንብይን ኣልጀርስ ብዘይ ገለ ቅድመ ኩነት ተቐቢሉ ከፍጽም...

Eritrea: ፐሮጀክት ዓርቢ ሓርነት - ኣብዚ ሰሙን ካብ ዝበጹሑና ዜናታት:

እቲ ዕሉል ተለኣኣኪ ክፍእ ኮይኑ ኣሽሓት ሰባት ከበሳብስ ዝጸንሔ ወዲ ከበደ (ሓላፊ ቤት ምእሰርቲ ዓዲ ኣቤቶ) ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣቲዩ። እዚ ብጭካኒኡ ዝልለ ንጽሃት...

Eritrea: ምድማር'ዶ ወይስ ምፍዃስ?

ማንኪ፡ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር፡ ምሳኹም ክንድመር ንወያነ ኣጥፉኡልና። ዶ/ር ኣብይ፡ ክቡር ማንኪ፡ ጀመርቲ ስለ ዝኾና ገና ምድማር ኢና ዘለና። ንስኹም ግን ቀዲምኩም ኣብ ምፉዃስ (elimination) ኢኹም በጺሕኩም። ግዜ ሃቡና...