ብስም ህዝቢ
ኤርትራ ሰራሕኩም ፡ ግና እንታይ ረባሕኩምI
 
ሕቶና ንተሳተፍትን ኣዳላዉትን መኸተ ኣንጻር ብይን እገዳ ኣብ ልዕሊ ሰበ ስልጣናት ህ.ግ.ደ.ፍ.
 
ሓሳብካ ብናጻ ምግላጽ ኣብ ዓለምና ተራን ቀዳማይን ናይ ወዲ ሰብ መሰል ምኻኑ ኣብ ታሪኽ ወዲ ሰብ ካብ ዝረጋገጽ መዋእል ኮይኑ። ነዚ ኣቐዲሙ ንቡዙሓት ህዝብታት ዓለም ብመንግስታቶም ተፈቒዱሎምስ በቲ ዝተወሃቦም መሰል ጌሮም ድሌቶም ብምግላጽን መጻኢ ዕድል ሕብረተሰቦም ብምግላጽን ብምውሳንን ተቓሊሶም ዝተዓወቱ ጉጅለታት ውሑዳት ኣይኮኑን።
 
ነዚ ኣብ ሊላዕ ተገሊጹ ዘሎ ሓሳብ ከም መእተዊ ተጠቂምና ናብ ህልው ኩነታት ሃገርና ምስ እንምለስ ግና እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ድሌቱን ሓሳባቱን ብናጻ ክገልጽ መሰልን ፍቓድን የብለን። ምስ ዝፍትን’ ዉን ዝበጽሖ ኣደራዕ እንታይ ከም ዝመሰል ሓቂ ዝዛረብ ኩለ ኤርትራዊ ዝምስክሮ ኮይኑ፡ ብኣንጻሩ ግና ዝበዝሕ እቲ ኣብ ስደት ዝርከብ ክፋል ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ብሰንኪ እቶም ብስደት ዝነብረሎም ዘሎ ስልጡናት ህዝብታት ዘጸገዉዎ ዕድል ተጠቂሙ ንህዝቢ ዓለም እቲ ባህ ዘበል ዕላማታቱ ኣብ ምስማዕ ይርከብ ኣሎ። እዚ ኣበሃህሊ እዚ ዓይነቱን ብቕዓቱን ብዘየገድስ ደጋፊ ናይዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስትን ተቓዋማይን ብስም ህዝቢ ኤርትራ ድምጹ ከስምዕ ይረኣይ ኣሎ።
 
መበገሲ ጽሑፍና ንስለ ነዚ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ኣርእስቲ ኣልዒልና ከም ዝመጸልና ክንተንትን ደሊና ዘይኮናስ ንሕና ኣብ ሽወደን አንርከብን ብሕጊ እታ ሃገር ዉን ተማእዚዝና ንረብሓናን ረብሓ ህዝቢ ኤርትራን እንሰርሕ ብስም ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ንዲሞክራስን ሰብኣዊ መሰላትን ዝበሃል ሓድሽን ሓያልን ማሕበር ተወዱብና ዘሎና ክፋል እቲ ውጽዕ ሽነኽ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ኢና ኢልና ድማ ብግብሪ እንኣምንን ምእንቲ እቲ ኣብ ኤርትራዉያን ኣብ ገዛእ ሃገሮም ተነፊግዎም ዘሎ እንብል ዲሞክራሲያዊ መሰል ኢልና ነዚ ከም መእተዊ መጸዉዓታና መሪጽናዮ ዘሎና ኣርእስቲ ነቶም ንዝመጽእ ዘሎ 13 ሚያዝያ ኣብ ኩለ ሸነኽ ሃገራት ስካንዲናቪያን ማለት ሽወደን፡ ኖርወይ፡ ዴንማርክ፡ ክገብርዎ ዝሓስቡ ዘለዉ ሰፊሕ ተቓውሞ በዚ ኣርእስትና ጌርና ትርጉሙን ዉጽኢቱን ክሕብሩና ቀዳማይ ድሌትና ኮይኑ፡ ሕቶና ድማ መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ኖርወይ ዝመደበሩ ምንቅስቓስ ሕብረት ኤርትራውያን ኣብ ኖርወይ ኣዉጽኢዎ ዘሎ መግለጺ ዝተኣሳሰረን ዘሐይልን ምኻኑ ንሕብር። ብውሕዱ ድማ ኩላትና ኤርትራዊ ዝበል መቦቆልን ዜግነትን ዘሎና ነበርቲ ብምኻና ነቲ ንስኻትኩም ትገብርዎን ተወዓዉዕዎን ዘለኹም ሰልፊ ዕላምኡ ንህዝቢ ኤርትራ ዘየርብሕ ብምኻኑ ንኹንኖን ብእንጻርኩም ዉን ደው ኢልና ምህሊውና ክትርድኡልና ብትሪ ንሕብር።
 
ናብቲ ናትና ቀንዱ ኣገዲሲ በዲሂ ሓሳባት ዉን ክንወድስኩም። እወ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ድማ ኣብ ሃገር ሽዊዝ ኬድኩም ንሕናን መንግስትናን፡ ንሕና ንሱ ብምባል ዉን ዝርካብኩም እንዳ ተጸንቀቐ ዝኸይኢድ ዘሎ ዓፋሪ ዉሽጢ ውሽጢ ዉን ዝቦኽቦኸ ምትእኽኻብ ሒዝኩም ኬድኩም ሆ ብምባሌ ጨዲርኩም። እቲ ግዜን ቦታን ዘይሓረየ ህውተታኹም ወዲእኩም ንገዛኹም ተመሊስኩም ከየዕረፍኩምን ውዕሎኹም ከይተዛረብኩምን ኤውሮጳዊ ሕብረት ነቲ ብባይቶ ጸጥታ ዝተበየነ ብይን ኣብ ባይታ ክትግበር ወሲኑ። እዚ ድማ ክልተ ጽፍዒትን መጠንቀቕታን ዝሓዘለ ምኻኑ ዝከሓድ ኣይኮነን። እቲ ቀዳማይ ንህግደፍ እቲ ካልኣይ ድማ ነቶም ኣንጻር ስልጡን ባህሉ ኤውሮጳ ያው ንዝበልኩም ን ደገፍቲ እቲ ጨካንን ዓፋንን ስርዓት ዝኾንኩም ኤውሮጳዊ ዜግነትን መሰልን ሒዝኩም ዘዝበለጸ ናብራ ንዓኹምን ስድራ ቤትኩምን ኣንዳ ኣማረጽኩም ነቲ ናይ ተስፋ ረድኤት ካብ ላዕሊ ካብ ሰማይ ዘማዕደ ዘሎ ኤርትራዊ ወገንኩም ሕልና ብዝጎድል ዘይብሱል ስራሕ ብዝጎድል ኣገባብ ትጠቂምኩም ንዘካይደክሞ ሆይሆይታ ርኡይ ዓጸፌታዊ ግብረ መልሲ እዩ።

ኣንጻር መቦቀላዊት ሃገርኩም ትገብርዎ ዘለኹም ሰልፍታት ነቲ ኣወንታዊ ምስሊ ናይዚ ህርኩትን ጸዓረኛን ፈታው ሰላምን ህዝቢ ኤርትራ ዘህስስ ብምኻኑ ድማ ናታትኩም ናይ ወድብትን ተሳተፍትን ኣስማትን መንነትን ንኣላይ ዝኾነ ሕጋዊ ሕቶታት ኢምግረሽንን ጸጥታን ብዝተፈልየ ደረጃታት መቓቒልና ከም ወከሲ ክንሕዞ ኢና። ማሕበርና ካብ ኩለ ጽፍሕታት ሕብረተሰብና ዝተዋጸአ ማለት ካብ ኣብ ሽወደን ተወሊዶም ዝዓበዩ እኹላት ሰብ ሞያን ክሳብ ገዳይም ተጋደልቲ ዘለውዎ ሙኩር ዓቕሚ ዝዉንን ብምኻኑ ነቲ ብቐትሪ ደገፍቲ መንግስቲ ብለይቲ ድማ ዉልቃዊ ቤተሰባዊ ረብሓታትኩም አተካይድሊ ዘለኹም፡ በዓል ድርብ ተበሊጽነት ዘለዎ ምንቅስቓሳትኩም ኣብ ቅድሚ ዓለምን ኣብ ቅድሚ እቲ ቆይምናለ ኣለና እትብልዎ መንግስትን ብሕጋዊ መንገዱ ተኸቲልና ብዘይንሕስያ ጉድኩም ከነዉጽኦ ኢና።

ሓዳስ ኤርትራ ሕድሪ ምእንታና ሂወቶም ዝኸፈለን ዝሰንከለን ጀጋኑና ሕጂ ዉን ጌና ሂወቶም ዝኽፈሉ ዘሎ የሕዋትና ከኣ እምበር ናይ ተበሊጽነት ዓሌት ዘለኩም መሰታ ቀዳሞት ተጋደልቲ ግና ድማ ኣብ ቃልሲ እጃም ዘይነበረኩም ሎሚ ዉን የዕሩኽ ዳሕረዋይ ወለዶ ኮይንኩም ምስ ሓቂ ዓቅኹም ኣብ ጉዋይሊ ትዕንድሩን ንዉሊድኩም ካብ ኩናት የህዲምኩም ኣብ ቪሊ ሃገረ ወጻኢ ክቕመጥን ምቾት ክሓርን ትሓልዩን ንወዱ እቲ ዝበዝሐ ክፋል ህዝቢ ዝኾነ ድኻ ዓኻይ ሓረስታይ ድማ ነታ ከም ናይ ክረምቲ መዛወሪት ዓድኹም ኣትሪእይዋ ኣስመራ ክሕልወልኩም ተበለጽቲ ግዜ ነቒሕልኩም ስለ ዝኾነ ካብታ ተሰቒልኩማ ዘለኹም ናይ ሓሶትን ባርነትን ባቡር ወሪድኩም ናብታ ሓቀኛን ጎይታ ርእስኹም እትገብረኩምን ንህዝቢ ኤርትራ ድማ እተርብሕ ዲሞክራሲያዊት ባቡር ክትስቀሉ ሕልናኹም ይኹኽካሓኩም ኣሎ እሞ ስምዕዎ።

እንተ ንሕና በዚ ስቕ ኣይክንበልን ኢና ድምጺ ዉጽዓት ከነቃልሕን መዝሙር ሰላም ክንዝመርን ናብ ጎድናታት ኤውሮጳ ክንዘዉር ትርእዩና ግዜ ርሑቅ እይኮነን። ደጊምኩም ንነብስኹም ሕተቱ እሞ ነቲ ካብ ስራሕን ሓዳርኩምን ፍቓድ ወሲድኩም ኮለል ዝበልኩምሉ፡ ጉዕዞ መኸተ ንሕዝቢ ኤርትራ እንታይ ጻማ ኣምጻኣለ፧ ሕጂ ዉን ካብ ምስ ዝተረፉ መባኣስትኹም ክትራጸሙ ኣብ ኣፍ ደገ ኤምባስታት ካብ ትግተሩ መንግስትኹም ዉሽጣዊ መንገዱ ከጽርን ከመሓየሽን መዓንጣ ጌርኩም ተወከስዎ። እንተ ዘይኮነስ ሕጂ ዉን ባንዳራ ስውኣት ተሓንጊጥኩም መስሓቕ ሸራፋት ክትገብሩና ስቕ ኢልና ኣይንርእየኩምን ኢና። ይኣክል እወ ይኣክል ብስም ሃገርን , ህዝብን ምሽቃጥ!!
 
ዓወት ንደላይ ሰላምን ፍትሕን ዝኾነ ኤርትራዊ!!


 
 

 


Latest

ምስጋና ካብ ስድራቤት ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣቦይ ተስፋጊዮርጊስ ብዓታይ

ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣዚና እነፍቅሮን እነኽብሮን ኣቦና ኣቦይ ተስፋግዮርጊስ በዓታይ፡  ብኣካል ኣብ ቤትና መጺእኩም፡ ከምኡ’ውን ብዝተፋላለየ መንገዲ ናይ...

Eritrea: ሚኒስተር ፋይናንስ ነበር ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ፡ ሎሚ ንጉሆ ሓይልታት ጸጥታ ጨውዮም ኣበይ ከምዝወሰዱዎ ከምዘይፍለጥን

ሎሚ ኣብ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክቃላሕ ንሰምዖ ዘለና ትርጉም ኣልቦ ናይ ሰላም ስምምዕ፡ ክምቲ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ናይ ሕልና እሱራት ኣብዚ ቀረባ እዋን...

ንደመር ብኣምሓርኛ፡ ንጥፋእ ማለት’ዩ ብትግረ።

Hidden Motives in Every Day Life: The Elephant In the Brain – Kevin Simler Robin Hanson 2018 ትብል...

ካልኣይ ቅሉዕ ደብዳበ ናብ ክቡር ዶክተር አብይ ኣሕመድ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ረፓብሊካዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ።

ብዕለት 5 ሰነ 2018፡ ነዚ ብኣኻን በቲ ብመንግስትኻን ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝቐረበ ንብይን ኣልጀርስ ብዘይ ገለ ቅድመ ኩነት ተቐቢሉ ከፍጽም...

Eritrea: ፐሮጀክት ዓርቢ ሓርነት - ኣብዚ ሰሙን ካብ ዝበጹሑና ዜናታት:

እቲ ዕሉል ተለኣኣኪ ክፍእ ኮይኑ ኣሽሓት ሰባት ከበሳብስ ዝጸንሔ ወዲ ከበደ (ሓላፊ ቤት ምእሰርቲ ዓዲ ኣቤቶ) ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣቲዩ። እዚ ብጭካኒኡ ዝልለ ንጽሃት...

Eritrea: ምድማር'ዶ ወይስ ምፍዃስ?

ማንኪ፡ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር፡ ምሳኹም ክንድመር ንወያነ ኣጥፉኡልና። ዶ/ር ኣብይ፡ ክቡር ማንኪ፡ ጀመርቲ ስለ ዝኾና ገና ምድማር ኢና ዘለና። ንስኹም ግን ቀዲምኩም ኣብ ምፉዃስ (elimination) ኢኹም በጺሕኩም። ግዜ ሃቡና...