ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ደቂ ሃገር፡ ብቀዳምነት ልባዊ ሰላምታና ይብጻሕኩም።

ቀጺልና ደጊም፡ ንልሙድ መደብና መሰረት ብምግባር፡ እንሆ ንቀዳም ዕለት 21.11.2009 ዓ.ም.ፈ.፡ ንክቡር ሓው ዓብደልራሕማን ሰይድ፡ ጋሻ ናይ (Eritrean room for strong and united opposition) ኮይኑ ከምሲ፣ እሞ ብዛዕባ እቲ፡ ካብ ዕለት 09–10. Nov. 2009፡ ብሓንቲ ብ(European External Policy Adviser EEPA) እትፍለጥ፡ ዘይመንግስታዊ ድርጅት፡ ተዳልዩ ኣብ ብሩስል ዝተገብረ ጉባኤን (Brussells conference) ውጽኢቱን፡ ከም ዋና ዛዕባ ኣልዒሉ፡ ምስ ህዝቢ ክዛተ ዓዲምናዮ አሎና። እዚ (Chat-Room) ዝኽፈተሉ ግዜ፡ ብናይ ብርሊን (Berlin) አቖጻጽራ፡ ሳዓት 20፡00 እዩ፡፡ መደረ ጋሻና ዝጅመረሉ እዋን ካአ፡ ሳዓት 21፡00 ክኸውን እንከሎ፡ ዘተ ምስ ጋሻና ዘብቃዓሉ እዋን ካአ፡ ከባቢ ሳዓት 01፡00 ክኸውን እዩ። ድሕሪ’ዚ ካአ ጋሻና ግዜ ሃሊይዎ፡ ፍቃደኛ እንተ ኾይኑ፡ አብ ለበዋ፤ ርእይቶ፤ ነቐፈታ፤ …ወዘተ… ክንአቱ ኢና።

ክቡራትን ክቡራንን፡ አሕዋትን አሓትን ደቂ ሃገር፡ መዛተይ ኣርእስትና ቅድሚ ብዝርዝር ምጽሓፍና፡ ሓቤረታና ምልኡንት ክህልዎ፡ ሕጽር ዝበለ መግለጺ እንታውነት ጋሻና፡ ክንህብ አንበብቲ ሓቤሬታና ክትጻወሩና ብትሕትና ንምሕጸን፡፡ ክቡር ሓው ዓብደልራሕማን ሰይድ ብሙይኡ፡ ኣብ „Social-Cince“ ብናይ „International Relation“ ብደረጃ ዲግሪ፣ ኣብ ናይ „Comperativ Federalism“ ብደረጃ ማስተር ዲግሪ፣ ትምህርቱ ዘጣናቐቐ፡ ሓደ ካብቶም ኣለዉና/ኣለዋና ተብሂሎም ዝጽውዑ፣ ሃብቲ ሃገር ዝኾነ፡ ወዲ ሃገር እዩ። ብቀጻሊ እውን „Conflict and Resolution on Federalism“ ኣብ ዝብል ዛዕባ መጽናዕቲ የካይድ ኣሎ። ሓው ዓብደልራሕማን ሰይድ ከም ናይ ሕልንኡን ሞራሉን ግዙእ፣ ከምኡ’ውን፡ ረብሓ ብዙሓት፡ ቅድሚ ውልቃዊ ረብሕኡ ዘቐድም፣ መጠን፡ ህዝብና መሰረታዊ ሰብአዊ መሰሉ አብ ትሕቲ ግዝአት ሕጊ ክረጋገጽን ክኸብርን፣ ስርዓት ውልቀ-መላኪ ኣልጊሱ፡ ብስርዓት ዲሞክራሲ ክትካእ፣ ምእንቲ፡ ግዜኡን ዓቕሙን ከይበቐቐ፣ ዘይሕለል ቃልሲ ከካይድ ዝጸንሔን ዘካይድ ዘሎን፡ ተባዕ ወዲ ሃገር እዩ። ንኣብነት ካብ ኪዳን (EDA) ዝተመስረተሉ እዋን 1999 ዓ.ም.ፈ ጀሚሩ ክሳብ 2005 ዓ.ም.ፈ. ኣብ ዝተፈላለያ ኮሚተ ናይ ኪዳን (EDA) ኮይኑ ንተቃውሞ ደንበ የገልገል ነይሩ።

ብፍላይ’ወን ኣብቲ፡ ኣብ ፍራንክፎርት ከተማ ጀርመን ዝተገበረ፡ ኩሎም መሪሕነት ውድባት/ሰልፍታት ተረኺቦሙሉ ዝነበሩ፡ ናይ ኪዳን (EDA) Symposiyom ከም ኣቦ መንበር ኣኼባ ኮይኑ ንኣኼባ ዝኣለየን፡ ኣብ ምዕዋቱ’ውን፡ ከምቶም ካልኦት ብጾቱ፡ ዓቢ ተራ ዝተጻወተ ኤርትራዊ እዩ። ካብ 2002 – 2004 ካኣ፡ ነቲ ንሱ ዝዓግበሉ ፈደራላዊ ዕላማ ንምዕዋት፡ ኣባል ውድብ „ፈደራሊያ“ ኮይኑ፡ መጀመርያ ከም ኣፈኛ ውድብ፣ ድሕሩ ካኣ፡ ካብ 2004 ንንዮው፡ ኣባል ፈጻሚት ሽማግለ፡ ሓላፊ ቤት-ጽሕፈት ዜናን ሓበረታን፡ ኮይኑ ኣንጻር ውልቀ-መላኺ ሃገርና ይቃለስ ነይሩ። ኣብ 2008 ኣብ ወርሒ 7 ብ-ሕብረት ኤሮጳ „EU“ ዝተዳለወ „Hearing“ ተኻፊሉ ነይሩ። ኣብ ምምስራት ስድሪ (CiDRi) ናይ Lobbing ስራሕት ድሕሪ ምክያድ፡ ቀጺሉ ናይ „Policy and Recerch“ ቤት-ጽሕፈት ሓላፊ ኮይኑ፡ ንቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣንጻር ውልቀ-መላኪ ከገልገል ጸኒሑ። ዛጊት’ውን ነዛ፡ ብ-„Taske-Force“ እትፍለጥ፡ ኣብቲ ካብ ዕለት 09 –10. Nov. 2009.፡ ብሓንቲ ብ(EEPA) እትፍለጥ፡ ዘይመንግስታዊ ድርጅት፡ ተዳልዩ ኣብ ብሩስል ዝተገብረ ጉባኤ፡ ዝተኻፈለት ናይ ገለ ኤርትራውያን ምትእኽኻብ፡ ኣፈኛ ኮይኑ፡ ሕሰምን ግህሰት ሰብኣዊ መሰልን ህዝብና፡ ዓለም ንኽርእዮን ክሰምዑን፡ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዋዕላ ዝተኻፈለ ወዲ ሃገር እዩ። ሓው ዓብደልራሕማን ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ፡ ናይ ብሩስል ጉባኤ፡ መሰረት ብምግባር፡ ንዕለት 21. 11. 2009፡ ምስ ህዝቢ ክዛተየሎም ተዳሊይሎም ዘሎ ንጥብታት፡ ኣብ ሰለስተ አርእስቲ ዝተኸፍሉ እዮም። ንሳቶም ካኣ፤

  1. እዛ „taske-force“ ወይ ካኣ „Lobbying group“ ማዓስ ተመስሪታ፡ ዕላማኣ’ኸ እንታይ እዩ?
  2.  እዛ „taske force“ ክሳብ ሕጂ ዘተግበረቶም ንጥፈታት ከመይ ይመስል?
  3.  መግለጺ ብዛዕቢ ኣብቲ፡ ካብ ዕለት 09 – 10. Nov. 2009 ዓ.ም.ፈ. ኣብ ብሩስል ዝተኻየደ ጉባኤ፡ ብጉዳይ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ፡ ዝተዘርበ ከምኡ’ውን ውጽኢቱ።

እዮም ዝመስሉ። ስለዚ፡ ክቡራትን ክቡራንን፡ አሕዋትን አሓትን ደቂ ሃገር፡ ከምዚ ዝአመሰለ፡ ብጣዕሚ እዋናውን ኣገዳሲ ዝኾነ፤ ንኽውንነት ኣግባብ ኣቃላልሳ ተቓውሞ ደንበ ዘንጻባርቕ፤ ዛዕባታት፡ ዘተ ምስ ክቡር ሓው ዓብደልራሕማን ሰይድ ከይሓልፈኩም/ክን፡ ተኻፈልቲ፡ ናይዚ ምሸት ፖለቲካዊ ዘተ እዚ፡ ኮይንኩም/ክን ምሳና ክተምስዩ/ያ፡ ብኽብሪ ንዕድም፡፡

ብዳሓን ምጽኡ/አ …!!!

ካብ ኤርትራውያን፡ አባላት ናይ ዝተፈላለያ ውድባት/ሰልፍታት፤ በርገሳዊ ማሕበራት፤ ብውልቀ ተቓወምቲ፤ አብ መራኸቢ ብዙሓን፡ ፓልቶክ (Paltalk)፡ ብዛዕባ ኩነታት ህዝብናን ሃገርናን፣ ከምኡ’ውን ብአግባብ አቃላልሳናን አቓውማናን፡ እንማያየጥን እንዛተን ደቂ ሃገር፡፡ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Latest

ምስጋና ካብ ስድራቤት ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣቦይ ተስፋጊዮርጊስ ብዓታይ

ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣዚና እነፍቅሮን እነኽብሮን ኣቦና ኣቦይ ተስፋግዮርጊስ በዓታይ፡  ብኣካል ኣብ ቤትና መጺእኩም፡ ከምኡ’ውን ብዝተፋላለየ መንገዲ ናይ...

Eritrea: ሚኒስተር ፋይናንስ ነበር ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ፡ ሎሚ ንጉሆ ሓይልታት ጸጥታ ጨውዮም ኣበይ ከምዝወሰዱዎ ከምዘይፍለጥን

ሎሚ ኣብ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክቃላሕ ንሰምዖ ዘለና ትርጉም ኣልቦ ናይ ሰላም ስምምዕ፡ ክምቲ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ናይ ሕልና እሱራት ኣብዚ ቀረባ እዋን...

ንደመር ብኣምሓርኛ፡ ንጥፋእ ማለት’ዩ ብትግረ።

Hidden Motives in Every Day Life: The Elephant In the Brain – Kevin Simler Robin Hanson 2018 ትብል...

ካልኣይ ቅሉዕ ደብዳበ ናብ ክቡር ዶክተር አብይ ኣሕመድ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ረፓብሊካዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ።

ብዕለት 5 ሰነ 2018፡ ነዚ ብኣኻን በቲ ብመንግስትኻን ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝቐረበ ንብይን ኣልጀርስ ብዘይ ገለ ቅድመ ኩነት ተቐቢሉ ከፍጽም...

Eritrea: ፐሮጀክት ዓርቢ ሓርነት - ኣብዚ ሰሙን ካብ ዝበጹሑና ዜናታት:

እቲ ዕሉል ተለኣኣኪ ክፍእ ኮይኑ ኣሽሓት ሰባት ከበሳብስ ዝጸንሔ ወዲ ከበደ (ሓላፊ ቤት ምእሰርቲ ዓዲ ኣቤቶ) ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣቲዩ። እዚ ብጭካኒኡ ዝልለ ንጽሃት...

Eritrea: ምድማር'ዶ ወይስ ምፍዃስ?

ማንኪ፡ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር፡ ምሳኹም ክንድመር ንወያነ ኣጥፉኡልና። ዶ/ር ኣብይ፡ ክቡር ማንኪ፡ ጀመርቲ ስለ ዝኾና ገና ምድማር ኢና ዘለና። ንስኹም ግን ቀዲምኩም ኣብ ምፉዃስ (elimination) ኢኹም በጺሕኩም። ግዜ ሃቡና...