መርበብ ሲቪካዊ ማሕበራት ኣብ ኤውሮጳ(መ.ሲ.ማ.ኤ.)ብ2002ዓ.ም ዝተመስረተ ኤርትራዊ ናይ ሲቪላዊ ማሕበር መርበብ ኮይኑ፡ ሻውዓይ ስሩዕ ዓመታዊ ጉባኤኡ ካብ 24-26 ሓምለ 2009፡ ኣብ ከተማ ዳርምሽታት ሃገረ ጀርመን ኣካይዱ።

ሻውዓይ ስሩዕ ጉባኤ መ.ሲ.ማ.ኤ ኣብ ዝተኻየደሉ፡ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ፍጹም ምልካዊ ስርዓት ህ.ግ.ዲ.ፍ. ዝሕልፎ ዘሎ መሪርን ስቓይ ዝመልኦ ምሕደራ፡ ኩሉ መዳያት ግህሰት ሰብኣዊ ክብርን ኣብ ዝፍጸመሉ እዋን ብምዃኑ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ከም ዜጋታት መጠን ብፍላይ ከኣ ኣብ ደገ ዝቕመጡ ደቂ ሃገር ነቲ ግቡእ ግብረ መልሲ ካብ ምሃብ ኢዶም ኣጣሚሮም፡ ነቲ ህ.ግ.ዲ.ፍ ዝፈጠሮ ሲኦላዊ ሂወት ኩነታት ህዝቢ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝፍጸም ዘሎን መዓልታዊ ግህሰትን ግፍዕን ጭፍጨፋን፡ ጭውያን፡ ማእሰርትን፡ ቅትለትን ኣማዕዲዮም ይርእዩ ኣብ ዘለዉሉ ዘተሓሳስብ ምዃኑ ግንዛበ ሚዛንን ግምገማን ዝግበረሉ እዋን በቲ ሓደ ሸነኽ፡ ከምኡ'ውን ሃገርና ተሸሚማትሉ ካብዘላ ሰልሚ ምልካዊ መግዛእቲ ከመይ ትድሓን ዝብሉ ኣገደስቲ ሃገራዊ ዛዕባታት ሰሪዑ ዝተመያየጠሎምን ውሳኔ ዘሕለፈሎምን እዩ ነይሩ።

ዓርቢ ዕለት 24 ሓምለ፡ ናይ'ቲ መርበብ ኣባላት ዝዀና ሲቪል ማሕበራት ኣብ ኤውሮጳ ወከልቲ ኣብ ቦታ ጉባኤ ኣብ ዝተረኸብሉን፡ ብመሰረት ቅዋም መ.ሲ.ማ.ኤ ምልኣት ጉባኤ ኣብዝተረጋገጸሉ፡ ቀዳማይ መዓልቲ ጉባኤኡ ብወግዒ ጀመረ። ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ከኣ ከም'ቲ ልዕል ክብል ዝተገልጸ ኣብ ሓፈሻውን ፍሉይን ኣገዳሰቲ ርእይቶታት ዘገናዘበ፡ ነቲ ንሰልስተ መዓልቲ ዝካየድ ጉባኤ ኣብ ዝቐረበሉ ዛዕባታት ምምሕያሽ ብምግባር ቅደም ተኸተል ቅርጺ ጉባኤ ሰርዑን ሓንጺጹን ስርሓት ቀዳማይ ክፋል ጉባኤ ፈጸመ።

ብቀዳም 25 ሓምለ ጉባኤ፤
ንኣቶ ኪዳነ ሚኪኤል ካብ ሃገር ኢጣልያ፡
ንኣቶ መሓሪ ኣብርሃም ካብ ሃገር ሽወደን፡
ንኣቶ ዓብደልዓዚዝ ሳልሕ ካብ ሃገር ጀርመን
ንመበል ሻውዓይ ጉባኤ መ.ሲ.ማ.ኤ ክመርሑ ብጉባኤኛታት ድሕሪ ምምራጾም፡ ጉባኤ ዕለት ቀዳም ስሩሕ ጀመረ። ኣብ'ዚ መዓልቲ'ዚ በታ ነባር ኣዋሃሃዲት ሽማግለ ጸብጻብ ቀሪቡ። ኣብ'ቲ ዝቐረበ ጻብጻባት ከኣ ሰፊሕ ዝኣክል ክትዓት ቀሪቡሉ፡ ሕቶታት
ተሓቲቶም ብዘተኣማምን ዕግበት ተመሊሱ፡ ኣብ መወዳእታ ከኣ ብተወሳኺ ርእይቶን ሓሳብን ለበዋን ተዓጽዩ።

ብድሕሪ'ዚ ከኣ ንጉባኤ ዝቐረቡ ኣጀንዳ ጽሑፍ ሓደ ብሓደ ንጉባኤኛታት ተነቢቡ፡ ጉባኤ ናይ ቅድሚቀትሪ ርክቡ ጀመረ። መ.ሲ.ማ.ኤ ንውሽጣውን ንግዳማውን ኣሰራሓ መርበብ ፖሊሲታቱ ገምጊሙ ውሳኔ ኣሕሊፉ። ኣብ'ዚ ዝተጠቕሰ መዓልቲ'ዚ እውን ብምርድዳእ ጉባኤኛታት ንመመሓዳሪ ቅዋም መርበብ ምምሕያሻትን ምትዕርራያትን ተገይሩ። ብፍላይ ከኣ ኣብ'ዚ ናይ ሎሚ ዓመት ጉባኤ ንመርበብ ተወሃህድ ሽማግለ እቲ ናይ ሓደ ዓመት ዝነበራ መዝነትን፡ ናይ ስርሓት ግዜን ብምርድዳእ ሓደ ዓመት ክውስኽን ኣብ ቅዋም ክሰፍር ንዝተገብረ ምምሕያሻት ብምርድዳእ ተበጺሑ። እዚ ከኣ ሓደ ካብ'ቲ ዝተገብረ ኣገዳሲ ነጥቢ ነበረ። ብዘይካ'ዚ ጉባኤ ንክልተ ሲቪካውያን ማሕበራት ኣባላነተን ተቐቢሉ ኣጽዲቑ።

1 ሲቪካዊ ማሕበር ኵናማ ሓድሽ ኣባልነት
2 ሲቪካዊ………ምሕዳስ ኣባልነት ብምጽዳቕ ናይ ቅድሚ ቀትሪ ስርሑ ዛዚሙ።

ጉባኤ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣባላት መ.ሲ.ማ.ኤ ዝዀና ማሕበራት ናይ ስራሕ ሽማግለታትን፡ ድሕሪ ናይ ምሳሕ ዕረፍቲ ዝቀጸለ ግዜያት ሙሉእ ጸብጻባት ሰሚዑ። ኣብ እቶም ብማሕበራትን ናይ ስራሕ ሽማግለታትን ዝቀረቡ ጸብጻባት ክትዓት ተኻይድሎም። ኣብ'ቲ ክትዓት፡ ሕቶታትን ዝተረኽቡ ፍልልያት ከኣ ብምርድዳእ ኣብ ናይ ሓደ ሓባራዊ ነጥቢ ብምብጻሕ፡ ጸብጻባት ብሙሉእ ድምጺ ጸደቐ።

ሰንበት ዕለት 26 ሓምለ ርክቡ ነቶም ዝቐረቡ ናይ ውሳኔ ሓሳባት ሓደ ብሓደ ብምምልካት፡ ውሳኔን ለበዋታት ጉባኤ ክዀኑ ወሲኑ። ከምኡ'ወን ነቲ ተመሓይሹ ዝቐረበ ቅዋም መርበብ ብሙሉእ ድምጺ ብወግዒ ኣጽደቐ።

ብድሕሪ'ዚ ጉባኤ ነቶም ንዝመጽእ ክልተ ዓመት ናይ ስራሕ እዋን ዘገልግሉ ኣወሃሃዲት ሽማግለ ሕጹያት ድሕሪ ምርቛሕን፡ ዝተርቝሑ ባእታታት ፍቅደኛታት ምዃኑ ምስ ኣረጋገጸ፡ ነዞም ዝስዕቡ ኣባላት መርበብ ….

1 ኢንጂነር ኢዮብ መዓሾ ካብ ጀርመን
2 ወ/ሮ ሰላም ኪዳነ ካብ ዓ/ብርጣኒያ
3 ኑኤል መድሃኔ ካብ ዓ/ብርጣኒያ
4 ኪዳነ መሓሪ ካብ ኖርወይ(ከም መቐየርታ)

ዕላውያን ኣወሃሃዲት ሽማግለ መ.ሲ.ማ.ኤ ክዀኑ ጉባኤ መሪጽዎም። ኣብ መወዳእታ ሻውዓይ ስሩዕ ጉባኤ መ.ሲ.ማ.ኤ ለበዋን ምኽርን ካብ ጉባኤኛታት ተሳተፍቲ ጉባኤ ተቐቢሉን መዝጊቡን። ዝመጽእ ሻሙናይ ስሩዕ ጉባኤ መ.ሲ.ማ.ኤ ከኣ ኣብ ሃገር ሽወደን ንክካየድ ውሳኔ ኣሕሊፉ።

ሻውዓይ ስሩዕ ጉባኤ መ.ሲ.ማ.ኤ ንኣባላት መርበብ ሃገር ጀርመን ብፍላይ ከኣ ንተቐማጦ ዳርምሽታት፡ እቲ ጉባኤ ብዓወት ንክሰላሰል ንዝገበርዎ ኩሉ መዳያዊ ምድላዋት፡ ጻዕሪን ዕማምን ድሕሪ ምምስጋን፡ ጉባኤ መ.ሲ.ማ.ኤ. ብዝኽሪ ናይቶም ኣብ ሃገራዊ ብረታዊ ተጋድሎ ምእንቲ ነጻነት ዝተበጀዉን፡ ሕጂ ኣብ ህንጻ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ምእንቲ ህዝብን ሃገርን ሂወቶም ዝሓለፉን ጀጋኑ ኤርትራውያን ዛዚምዎ።

ሓበሬታ፡
ዝኸበርኩም ደቂ ሃገር፡ 7ይ ጉባኤ መ.ሲ.ማ.ኤ ዘሕለፎ ውሳኔታት፡ ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ብመርበብ ሓበሬታ ክዝርጋሕ ምዃኑ ብትሕትና ነፍልጥ።

ዓወት ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ

ሰክረታሪያት
ሻውዓይ ጉባኤ መርበብ ሲቪካውያን ማሕበራት ኤውሮጳ
24-26 ሓምለ 2009
ዳርምሽታት ጀርመን።


Latest

ምስጋና ካብ ስድራቤት ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣቦይ ተስፋጊዮርጊስ ብዓታይ

ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣዚና እነፍቅሮን እነኽብሮን ኣቦና ኣቦይ ተስፋግዮርጊስ በዓታይ፡  ብኣካል ኣብ ቤትና መጺእኩም፡ ከምኡ’ውን ብዝተፋላለየ መንገዲ ናይ...

Eritrea: ሚኒስተር ፋይናንስ ነበር ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ፡ ሎሚ ንጉሆ ሓይልታት ጸጥታ ጨውዮም ኣበይ ከምዝወሰዱዎ ከምዘይፍለጥን

ሎሚ ኣብ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክቃላሕ ንሰምዖ ዘለና ትርጉም ኣልቦ ናይ ሰላም ስምምዕ፡ ክምቲ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ናይ ሕልና እሱራት ኣብዚ ቀረባ እዋን...

ንደመር ብኣምሓርኛ፡ ንጥፋእ ማለት’ዩ ብትግረ።

Hidden Motives in Every Day Life: The Elephant In the Brain – Kevin Simler Robin Hanson 2018 ትብል...

ካልኣይ ቅሉዕ ደብዳበ ናብ ክቡር ዶክተር አብይ ኣሕመድ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ረፓብሊካዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ።

ብዕለት 5 ሰነ 2018፡ ነዚ ብኣኻን በቲ ብመንግስትኻን ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝቐረበ ንብይን ኣልጀርስ ብዘይ ገለ ቅድመ ኩነት ተቐቢሉ ከፍጽም...

Eritrea: ፐሮጀክት ዓርቢ ሓርነት - ኣብዚ ሰሙን ካብ ዝበጹሑና ዜናታት:

እቲ ዕሉል ተለኣኣኪ ክፍእ ኮይኑ ኣሽሓት ሰባት ከበሳብስ ዝጸንሔ ወዲ ከበደ (ሓላፊ ቤት ምእሰርቲ ዓዲ ኣቤቶ) ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣቲዩ። እዚ ብጭካኒኡ ዝልለ ንጽሃት...

Eritrea: ምድማር'ዶ ወይስ ምፍዃስ?

ማንኪ፡ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር፡ ምሳኹም ክንድመር ንወያነ ኣጥፉኡልና። ዶ/ር ኣብይ፡ ክቡር ማንኪ፡ ጀመርቲ ስለ ዝኾና ገና ምድማር ኢና ዘለና። ንስኹም ግን ቀዲምኩም ኣብ ምፉዃስ (elimination) ኢኹም በጺሕኩም። ግዜ ሃቡና...