Eritreans who have deserted from the government army and sought asylum in the Nordic countries may wait punishment if they are sent home, said the country's charge d'affaires in Stockholm, Yonas Manna Bairu.

- They will be accountable for the offenses they have committed in Eritrea, says Bairu to the Danish newspaper Politiken .

Eritrean Embassy in Stockholm is also accredited to Denmark and Norway, and Bairu is thus the country's top representative in Scandinavia.

Will be prosecuted

Asylum seekers being returned to Eritrea will either be tried before a civilian or military court, said the Eritrean diplomat.

- They will either be fined or had to undergo military community. To throw people in jail does not pay, says Yonas Manna Bairu.

Planning repatriation

Denmark plans to start repatriation of asylum seekers to Eritrea, after a controversial report prepared for Udlændingestyrelsen conclude that the risk for those returns are small.

The report has received strong criticism, including from Professor Gaim Kibreab at London South Bank University who be cited conclusions he believes are inaccurate.

- You can be 100 percent sure that the majority of refugees from Eritrea will be in danger if they return. There may be certain exceptions, if for example, they have good connections to the government, but by far the most likely to be jailed, says Kibreab, who have "abused" and "betrayed" by the Danish authorities.

Extensive violations

UN Special Rapporteur on human rights in Eritrea, Sheila B. Keetharuth are not consulted by the Danish authorities in the case.

From the pulpit of the UN General Assembly accused Keetharuth recently regime in Eritrea for systematic and extensive human rights violations.

- Eritreans fleeing forced conscription indefinitely, random arrests and imprisonment, solitary confinement and other inhumane conditions in prisons, assassinations, disappearances and torture, she said according to Berlingske Tidende .


Original text in Norwegian

 

Eritrea bekrefter at hjemsendte asylsøkere vil bli straffet

Eritreere som har desertert fra regjeringshæren og søkt asyl i Norden, kan vente straff dersom de sendes hjem, sier landets chargé d'affaires i Stockholm, Yonas Manna Bairu.

– De skal stå til regnskap for de lovovertredelser de har begått i Eritrea, sier Bairu til den danske avisen Politiken.

Eritreas ambassade i Stockholm er også sideakkreditert til Danmark og Norge, og Bairu er dermed landets øverste representant i Norden.

Vil bli stilt for retten

Asylsøkere som blir returnert til Eritrea vil enten bli stilt for en sivil eller militær domstol, sier den eritreiske diplomaten.

– De vil enten bli idømt bøter eller måtte avtjene samfunnsstraff. Å kaste folk i fengsel lønner seg ikke, sier Yonas Manna Bairu.

Planlegger hjemsendelse

Danmark planlegger å starte hjemsendelse av asylsøkere til Eritrea, etter at en omstridt rapport utarbeidet for Udlændingestyrelsen konkluderer med at risikoen for dem som returnerer er liten.

Rapporten har fått sterk kritikk, blant annet fra professor Gaim Kibreab ved London South Bank University som tas til inntekt for konklusjoner han mener er uriktige.

– Du kan være 100 prosent sikker på at de fleste flyktningene fra Eritrea vil være i fare dersom de vender tilbake. Det kan være visse unntak, dersom de for eksempel har gode forbindelser til regjeringen, men langt de fleste vil trolig bli fengslet, sier Kibreab, som hevder seg «misbrukt» og «forrådt» av danske myndigheter.

Omfattende brudd

FNs spesialrapportør om menneskerettigheter i Eritrea, Sheila B. Keetharuth, er ikke spurt til råds av danske myndigheter i saken.

Fra talerstolen i FNs hovedforsamling anklaget Keetharuth nylig regimet i Eritrea for systematiske og omfattende brudd på menneskerettighetene.

– Eritreerne flykter fra tvungen verneplikt på ubestemt tid, tilfeldige pågripelser og fengsling, isolat og andre inhumane vilkår i fengslene, drap, forsvinninger og tortur, sa hun ifølge Berlingske Tidende.

(NTB)