Asmarino Fundraising: Because There Is So Much More to Be Done!

2 ሜጀር ጀነራላት ደስኪሎም 1 ብርጋዴር ጀነራል ተኣአሲሩ

ዝተቀየሩ፡

  1. ሚኒስተር ምክልኻል ጀነራል ስብሓት ኤፍረም፡ ከም መተካእታ ናይ ኣቶ ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ፡ጸሓፊ ህግደፍ፤

  2. ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ሜጀር ጀነራል ተኽላይ ሃብተስላሴ፡ኣብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሚኒስተር፤

  3. ሜጀር ጀነራል ፍሊጶስ ወልደዮውሃንስ፡ሚኒስተር ናይታ ካብ መዝገብ ኢሰያስ ተሓሒኻ ዝነበረት፡ውሽጣዊ ጉዳያት፤

  4. ኣዛዚ ስርሒት ዞባ ኣርባዕተ ሜጀር ጀነራል ሃይለ ሳሙኤል(ቻይና)፡ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብን ሓላፊ ጋራጅ መንግስትን፤


ዝደስከሉ፡

  1. ሜጀር ጀነራል ገረዝጊሄር ዓንደማርያም(ዉጩ)

  2. ሜጀር ጀነራል ዑመር ጠዊል

ዝተኣሰረ፡

ብርጋዴር ጀነራል ስምኦን ወልዱ(ርእሲ ምራኽ)፤እቶም ንነብሶም ከም ንጹሃት ዝመጻደቑ ህግደፋውያን፡ በይኑ በደል ከምዝፈጸመ፡ “ገበናቱ’’ ንዝበልዎ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ብምዝርዛር፡ኣብ ዕጹው መጋባእያ ብናይ ሽዱሽተ ዓመት ማእሰርቲ ፈሪዶሞ።

ዝተሾሙ፡

  1. ብርጋዴር ጀነራል ሓድሽ ኤፍሬም፡ቀምሽ ኣንስቲ ተኸዲኑ ካብ ሶማል ብምህዳም ብኬንያ ኣቢሉ ናብ ኤርትራ፡ ተሓቢኡ ሓፊሩን ፈሺሉን ዝኣተወ ክነሱ፡ከም ሓደ ሰራሕ ቅያ ተቖጺሩ፡ኣዛዚ ስርሒት ኪኸውን፡፡

  2. ብርጋዴር ጀነራል ኣብርሃም ዓንዶም(ዓፋን)፡ንንጹሃት ብምግፋዕን ብምቕታልን ዝፍለጥ ዓመጸኛ፡ከም ፍረጻማ እከይ ተግባራቱ፡ኣዛዚ ስርሒት ኪኸውን።

በሉ ክቡራት ንሎሚ በዚ ክሰናበተኩም፡ካልእ እዋን ኣብ ዘቕርበልኩም ጽሑፈይ ድማ፡ንሚኒስተራትን ታሕተዎት ሓለፍትን ዝምልከት ከቕርበልኩም ኢየ፡ተጸበዩኒ።

ሓውኹም ባውዛ ካብ ኣስመራ።

 
BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS