Asmarino Fundraising: Because There Is So Much More to Be Done!

ኤርትራ ኤርትራ፡ 

ኤርትራ ኤርትራ፡ 

ህግደፍ ከይተማሕወ ሱራ 
ኢዶም ከይተፈድዩ እኽብካብ ሓተላ 
ኣሕዋት ከይዘተዩ፡ ከይመኸሩ ኣብ ዋዕላ 
ሓቅን ርትዕን ፍትሕን ክሳብ ዘይሰዓራ 
ዋላ እንተምበልበልኪ ናይ ጨርቂ ባንዴራ 
ንባርነት እምበር፡ ንሕሱም መከራ
ብምንታይ ትበልጺ ካብ ሃገረ-ጓና?

ብስቓይ ብግፍዒ፡ ማዕረ ብድኽነት 
ማዕረ ብማእሰርቲ፡ ማዕረ ብሕሱም ሞት 
እዚ ድዩ'ታ፡ ሓርነት ናጽነት 
ሕማቕ ህይወት፡ ናይ ሓባር ባርነት?

ደቅና ኣብ ሳዋ 
ኣዴታትና ኣብ ጽምዋ 
ዓድና ኣብ ሓለዋ 
ረሚሳትና እምበር፡ ጸያቐት ግዝዋ 
ዕቁብ መታለልቲ፡ ህግደፍ ዝብልዋ!

ኣብ ዓይንና ንብዓት
ኣብ ገዛና መዓት 
ኣብ ሕቆና መንድዓት 
ኮፍ ኢሉ፡ ጸላኢና ኣብ ቅርዓት
ይሰራሰር ኣሎ፡ ውሒዶም ተባዓት 
ከይንጸንት፡ ንዑባ ሰማእታት 
ሳቦያ ኢልኩም ኣልግሱልና መዓት!

ሰኣን ለባም፡ ኣርሒቑ ዝሓስብ
ሰኣን ጽላል፡ ኣኪቡ ዘላዝብ 
ነዚ ሓፋሽ ካብ ሕሰም ከናግፍ
ንሓደ ህግደፍ 
ኣልዒሉ ዝጉሕፍ 
ይርከብ ዶ' ኸውን፡ 
ናይ'ዚ ህዝቢ መድሕን?

ኤርትራ ኤርትራ፡

ህግደፍ ከይተማሕወ ሱራ 
ኢዶም ከይተፈድዩ እኽብካብ ሓተላ 
ኣሕዋት ከይዘተዩ፡ ከይመኸሩ ኣብ ዋዕላ 
ሓቅን ርትዕን ፍትሕን ክሳብ ዘይሰዓራ 
ዋላ እንተምበልበልኪ ናይ ጨርቂ ባንዴራ 
ንባርነት እምበር፡ ንሕሱም መከራ
ብምንታይ ትበልጺ ካብ ሃገረ-ጓና?

ንጉሰ 
ሓምለ 13፡ 2003

 
BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS